Dugnadsinfo

Som medlem i Børsa Båtklubb er det to områder hvor man bidrar med dugnadsinnsats for klubben. Det ene er dugnad i forbindelse med vedlikehold og diverse driftsoppgaver, og det andre er vakthold.

DUGNAD

 • Alle medlemmer kan pålegges dugnad iht. instruks gjeldende for den komité de blir tilknyttet.
 • Dugnadsplikten er minimum 2 oppmøter hvert år.
 • Medlem som ikke utfører sin plikt kan ilegges et gebyr etter satser vedtatt på årsmøtet.
 • Etter søknad til styret kan medlemmer fritas for dugnad.
 • Medlem som av en eller annen grunn er forhindret fra å utføre sin plikt må selv skaffe stedfortreder, og melde fra om dette til dugnadsansvarlig for den komiteen man er tilsluttet. Etter nærmere avtale med komitéleder kan medlem få endret oppmøtetidspunkt for sin dugnadsplikt.
 • Det enkelte medlem er selv ansvarlig for at nødvendig sikkerhet/verneutstyr benyttes.

VAKTHOLD

 • Medlem plikter å gå vakter etter oppsatt vaktplan og følge vaktinstruksen.
 • Medlem som ikke utfører sin plikt kan ilegges et gebyr etter satser vedtatt på årsmøtet.
 • Etter søknad til styret kan medlemmer fritas for vakthold
 • Medlem som av en eller annen grunn er forhindret fra å utføre sin plikt må selv skaffe stedfortreder, og melde fra om dette til vaktansvarlig for klubben.
 • Det skal føres vaktlogg iht. de bestemmelser som er beskrevet i vaktinstruks.
 • Utover dette gjelder klubbens vaktinstruks. Oppdaterte vaktinstrukser vil bli hengt opp i vaktbua.